Victoria Gold&Silver
Кошница

Общи условия

.

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“ са предназначени за регулиране на отношенията между ВИКТОРИЯ ГОЛД 97 ООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на електронния магазин: Victoria Gold Corporation , наричан по-долу за краткост „Електронен магазин“ , и всеки един от ползвателите/клиентите на Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ .

II. Данни за Доставчика

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: ВИКТОРИЯ ГОЛД 97 ЕООД 
 • Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, ГР СОФИЯ  БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 55 
 • Адрес за упражняване на дейността: БЪЛГАРИЯ, ГР СОФИЯ  БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 55 
 • Данни за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, ГР СОФИЯ  БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 55
 • Служебен номер от регистъра на НАП
 • Надзорни органи:

 

а) Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg
(в) Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл: cpcadmin@cpc.bg, Интернет сайт: www.cpc.bg
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 204947995

 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в интернет  чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил;
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане;
 • Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 • Да преглеждат стоките, техните спецификации, цени и условия за доставка.

 

III. Общи разпоредби

Чл. 3.  Електронният магазин фукционира при правилата, описани в Общите условия.
Чл. 4.  Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Електронния магазин, нито че последният не съдържа грешки.
Чл. 5.  Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до цялия Електронен магазин, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.
Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин.

 V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят може да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на интернет адреса на онлайн-магазина.

(2) При използване на сайта Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) Регистрацията в сайта е по желание на Потребителя. Не се изисква задължителна регистрация, за да се пазарува от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(4) При пазаруване от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.

(5) В случай че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора, като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му.

(6) Непосредствено преди предоставянето на своите данни, Потребителят следва да се запознае с Политика за защита на личните данни, поместена в сайта в раздел Лични данни и следва изрично да даде своето съгласие личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.

(7) Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

(8) При регистрация на сайта, Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес.

(8) В случай че за регистрация на Потребителя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

 

Чл. 7. (1) Всички посочени на сайта цени са с включен данък върху добавената стойност.

(2) Плащанията могат да бъдат извършвани в български лева.

(3) Указаните цени са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

 

Чл. 8. Клиентските отстъпки не са валидни за продукти в промоция или с намалени цени.

 

Чл. 9. (1) Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка.
(2) Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя, подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

(3) При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш Представител на телефон: +359 895728382 или на следния  .При констатация на дефектен продукт, ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА. Рекламации за повредена по време на транспорта стока, се разглеждат само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера.

(4) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

(5) В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл. 10. (1) Покупко-продажбата може да се извърши на български.

(2) Поръчки на стока/стоки може да се правят от територията на България.

(3) Потребителят закупува стока, предлагана от Доставчика, на електронния адрес на магазина.

(4) Доставчикът се задължава да информира Потребителя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Потребителя телефон за контакт.

(5) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Потребителят премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(6) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

 

Чл. 11. (1) Потребителите могат да направят Поръчка на стока/стоки от сайта, като се регистрират в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и създадат свой профил.

(2) Доставчикът дава възможност да се направи Поръчка на стока/стоки и без извършването на регистрация. Предоставената възможност на Потребителя за регистрация в сайта и създаване на профил е само по желание на Потребителя.

(3) Потребителите извършват покупко-продажба на стоки, използвайки онлайн-магазина, следвайки следните стъпки:

 • Избиране на стока/стоки от предлаганите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, определяне на вида и размера и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Купи”, обозначен срещу съответната стока;
 • Преглед на добавените в количката артикули и потвърждаване на направения избор по предходната точка чрез натискане на бутона „Финализирай поръчка“;
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на метод за плащане на цената;
 • Избор на метод за доставка на продукта;
 • Съгласие с правилника на магазина;
 • Потвърждение на поръчката чрез натискане на виртуален бутон “Финализирай поръчката“.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) Потребителят има право:

 • да разглежда, поръчва и получава стоките от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по реда и условията, посочени в настоящите Общи условия;
 • да се информира за състоянието на своята Поръчка;
 • има право на достъп до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика, а именно в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • на достъп и корекция на личните си данни;
 • на доставка на заявената стока/стоки на посочения адрес за доставка;
 • по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка;
 • да откаже да получи заявената от него за покупка стока/стоки при спазване на законовите изисквания на Закона за защита на потребителите. Потребителят има право в срок от 14 дни от датата на приемане на стоките от него, да се откаже безусловно от договора от разстояние. Когато Потребителят иска да се откаже от договора, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на посочения 14-дневен срок. Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на търговеца за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на посочения 14-дневен срок, като използва Формуляр за упражняване право на отказ. Доставчикът може да предостави на Потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата victoria-gold.com стандартен формуляр за отказ. Посоченият формуляр може да бъде изтеглен от сайта на Доставчика. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от Потребителя.

Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора от разстояние.

 • в срок до 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора, Доставчикът възстановява платените суми от Потребителя за стоката/ стоките. За поръчки, направени на територията на България, платените суми се възстановяват по банков път. По този начин, Доставчикът връща дължимите суми в срок от 7 дни при оставен от Потребителя коректен айбан/номер на сметка. В случай, че Потребителят не разполага с банкова сметка или няма достъп до банков клон в своето населено място, Доставчикът възстановява дължимите суми чрез метода на наложен платеж в 14-дневен срок.
 • Персонализирани бижута по - поръчка  на клиента не подлежат на връщане или замяна !

При договора за продажба, когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора.

 • заплаща само преките разходи за връщането на стоките с изключение на случаите, когато Доставчикът се е съгласил да ги заплати, или ако Доставчикът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от Потребителя. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН уведомява своите Клиенти, че разходите по връщането на стоките винаги се заплащат от Потребителите. Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Върнатата стока трябва да е с ненарушен търговски вид, неизползвана (стоката не е носена, прана, гладена, скъсана), чиста, без странични миризми (като кремове, парфюми или цигарен дим), с етикети. Стоката следва да е обезопасена от повреждане по време на транспорта и изпратена на адреса на Доставчика. Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка. Към пратката трябва да бъдат приложени: стокова разписка и формуляр за отказ. В случай, че Потребителят върне продукт, това може да стане с куриерска фирма по негово желание, с изключение на Български пощи. Връщане на място на пратки, лично от клиенти, на посочения адрес на Доставчика не се приемат. Приемат се пратки само и единствено изпратени с куриер. Допълнителна информация е описана в секция Рекламации на сайта;
 • на рекламация, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
 • производствени дефекти на стоката;
 • констатирани липси на части от стоката;
 • изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
 • несъответствие с обявения размер и/или цвят – стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;

Рекламацията може да се предяви пред Доставчика на посочения имейл адрес victoriagoldandsilver@gmail.com или телефон +359888870173. Срокът, в който Потребителите могат да се възползвате от връщане или замяна, е 14 дни след получаване на пратката. Преди Потребителят да упражни правото си на рекламация и да изпрати съответната стока/стоки към Доставчика, следва първо да се свърже с Представител на магазина. При предявяване на рекламацията Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 133 и 114 от ЗЗП. Потребителят има право да замени закупена стока с избран продукт/и от магазина, като във Формуляра за упражняване правото на рекламация трябва да отбележи желания от него продукт/и. Когато клиент иска да замени стока с друга, по-скъпа от тази, която връща, VictoriyaStore приспада първоначално заплатената от клиента сума за продукт/и и информира клиента за размера на крайното доплащане. Подлежащата на рекламация стока трябва да е с ненарушен търговски вид, неизползвана (стоката не е носена, прана, гладена, скъсана), чиста, без странични миризми (като кремове, парфюми или цигарен дим), с етикети. Стоката следва да е обезопасена от повреждане по време на транспорта и изпратена на адреса на Доставчика. Към пратката трябва да бъдат приложени: стокова разписка и Формуляр за упражняване правото на рекламация.

При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Връщането на стоките винаги се заплаща от Потребителя, освен в случаите на рекламация при дефектен продукт или грешно изпратен продукт. За да бъде връщането за сметка на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, то Потребителят трябва да се свърже с наш представител по телефона или чрез контактните форма Връщане и замяна на сайта, който да прецени основателна ли е рекламацията и да потвърди връщането на продукта за наша сметка.

В случай, че Потребителят желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма по негово желание, с изключение на Български пощи. Връщане на място на пратки, лично от клиенти, на посочения адрес на Доставчика не се приемат. Приемат се пратки само и единствено изпратени с куриер. След приемане на върнатата стока Потребителят ще бъде информиран по имейл за пристигането на върнатата пратка. При връщане на продукт, възстановяването на дължимата сума е в срок от 14 дни. Стока, чието връщане или рекламация Доставчикът не може да приеме поради неизпълнение на горепосочените условия, ще бъде изпратена обратно на Потребителя за негова сметка. Чорапени изделия, бельо, бански костюми и бижута не подлежат на връщане и рекламация.

(2) Потребителят има задължение:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 • заплати цената на Поръчката си според обявения в сайта начин;
 • да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
 • да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на сайта за електронна търговия, и декларира, че се счита за обвързан с този ред и условия;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
 • Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:
  – да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от сайта Услуги;
  – да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  – да уведомява незабавно Доставчика и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
  – да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  – да не извършва злоумишлени действия.
Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги. Чрез използването му вие се съгласявате с това.